• 0321 – 31 40 44

Statuten

StartStichting.nl heeft diverse eigen modellen voor diverse soorten stichtingen en een grote ervaring op dit gebied. In principe wordt hier bij het oprichten van uw stichting mee gewerkt. Uiteraard is er in overleg wel ruimte voor eigen inbreng.

 

Salaris, vergoedingen en Belasting

Een stichting kan in haar bestaan met verschillende belastingwetten in aanraking komen. Bij het ontvangen van giften met de Successiewet, bij de aanwezigheid van werknemers met loonbelasting en indien en voor zover de stichting een onderneming drijft met vennootschapsbelasting, alsook met omzetbelasting.

Vrijwilligersvergoedingen zijn vrijgesteld van belasting- en premieheffingen mits aan een aantal voorwaarden van de belastingdienst wordt voldaan.

Het mag niet gaan om werkzaamheden die de vrijwilliger beroepsmatig verricht en er mag daarvoor geen marktconforme beloning worden ontvangen.

Aan vennootschapsbelasting is de stichting in principe slechts onderworpen indien en voor zover zij een onderneming drijft. Bij de Belastingdienst kan nagegaan worden of uw stichting voor een vrijstelling in aanmerking zou komen. Als voorwaarde voor de vrijstelling wordt vaak vermeld dat het streven naar winst ontbreekt dan wel van bijkomstige betekenis is

Indien deze stichting een onderneming gaat drijven zal deze ook als zodanig moeten worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Wel wil ik u er op wijzen dat een stichting de door haar gemaakte winst niet mag uitkeren aan oprichters, bestuurders, dit is het belangrijkste verschil tussen een stichting en een B.V.

 

Verlengd eerste boekjaar

Voor Stichtingen kan in overleg een verlengd eerste boekjaar worden opgenomen. Een verlengd eerste boekjaar loopt dan niet tot en met 31 december van het lopende jaar, maar tot en met 31 december van het daaropvolgende kalenderjaar. U kunt op deze manier eventuele accountantskosten en/of onnodig werk besparen, er is dan geen sprake van een gebroken boekjaar.

 

Aansprakelijkheid bestuurders

Bestuurders van een stichting zijn niet aansprakelijk voor de handelingen van de stichting, tenzij een bestuurder zijn taak niet behoorlijk vervult.

Bij wet is bepaald dat een bestuurder tegenover de stichting is gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem/haar opgedragen taak. Een behoorlijk bestuurder overschrijdt de hem/haar toegedeelde taken niet en houdt zich aan de statuten en aan de door het bestuur genomen besluiten. De bestuurder is tegenover de stichting aansprakelijk wanneer hij/zij zijn boekje te buiten gaat, wanneer hij /zij zich niet als een behoorlijk bestuurder gedraagt en uit zijn/haar handelen schade voor de stichting voortvloeit. Dit kan bijvoorbeeld zijn wanneer een bestuurder op vakantie gaat met geld van de stichting, de bestuurder zijn begroting ver overschrijdt of bijvoorbeeld een kennis de opdracht geeft handelingen voor de stichting te verrichten tegen een hoger tarief en wellicht lagere kwaliteit. In dit soort gevallen kan de stichting of bij eventueel faillissement de curator het desbetreffende bestuurslid persoonlijk aansprakelijk stellen voor de door de stichting geleden schade.

Een bestuurder is dus zolang hij zijn taak naar behoren vervult niet persoonlijk aansprakelijk.

Zolang de stichting (met volledige rechtsbevoegdheid) niet is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel zijn de bestuurders wel persoonlijk aansprakelijk voor de verrichte handelingen namens de stichting.

 

Stichting Derdengelden

Wij kunnen een Stichting Derdengelden oprichten voor mensen met een in de wet verankerd beroep, zoals notaris, advocaat of deurwaarder, waarbij de Stichting Derdengelden onder toezicht van de Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten staat.

Bij advocatenkantoren maken wij gebruik van de model statuten van de Orde van Advocaten.

Indien u een Stichting Derdengelden wil oprichten voor niet één van de hiervoor vermelde beroepen zouden wij wanneer wij een Stichting Derdengelden voor u oprichten de indruk kunnen wekken dat de gelden beschermd zijn, hetgeen in dat geval niet zo is. Mocht het vervolgens mis gaan met uw organisatie dan zouden wij hiervoor aansprakelijk gesteld kunnen worden.

Wij kunnen voor u een stichting oprichten welke gelden gaat beheren, mits deze zich in de naam niet Stichting Derdengelden noemt.

 

Ontbinding Stichting

Als er geen baten meer aanwezig zijn in de stichting kan het bestuur van de stichting de stichting zelf opheffen en uitschrijven uit de Kamer van Koophandel, u heeft hiervoor geen akte en/of notaris nodig.

Over het algemeen staat in de statuten van de stichting aan het eind van de akte onder “Ontbinding” beschreven hoe het bestuur de stichting op kan heffen.